Vedoucí provozu – mistr/mistrová

Absolvent kurzu je schopen: řídit výrobní provoz (plánovat, organizovat, vést, kontrolovat), umí vybrat tým pracovníků, řídit ho, hodnotit a motivovat, rozumí pracovně-právním předpisům a základům psychologie práce a řízení, zná zásady efektivní komunikace, umí řešit konflikty a řídit interpersonální vztahy.

Celková hodinová dotace kurzu : 120 hodin.

Vstupní předpoklady: Střední vzdělání s výučním listem, věk min. 21 let.

Forma studia: prezenční.

Učební plán: 

Název předmětu

Počet hodin teoretické výuky (vyučovací hodina = 45 minut)
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2
Vedoucí provozu – role informační, rozhodovací, interpersonální 9
Základy pracovního práva a personalistiky 8
Řízení výkonu a zajišťování cílů 8
Řízení procesů (plánování, organizování, vedení, kontrola) 13
Základy ekonomiky a podnikových financí 5
Psychologie práce a řízení
Zpětná vazba a hodnocení pracovníků 9
Komunikační dovednosti, vyjednávání a řešení konfliktů 17
Motivace k výkonu  13
Kooperace a týmová práce, tvorba týmu 12
Vedení lidí a řízení výrobního procesu 16
Celkem 120