Psychosociální výcvik týmu

Tento program zlepší mezilidskou komunikaci, pracovní vztahy a zvýší sociální kompetence v nejrůznějších profesních rolích. Díky němu se v pracovních týmech eliminují jevy, které jsou v menších či větších skupinách nebezpečné a škodlivé. Zároveň pomůže k vylepšení klima v celé organizaci. Školení probíhá v pěti jednodenních cyklech, kontinuálně na sebe navazujících. Časová dotace: 5 dní (40 hodin).

1. Sebepoznání, sebereflexe, sebevědomí
Na základě několika cvičení a psychodiagnostiky účastníci poznají nejen sami sebe, ale také jak je vidí druzí. Díky tomuto si uvědomí svoje silné a slabé stránky a zvýší se jim sebevědomí.
2. Rozvoj komunikačních dovedností
Účastníci se dozvědí o různých způsobech komunikace, že může mít různé formy a plnit různé funkce. Při jednotlivých cvičeních si vyjasní, jaká
komunikace je pro práci efektivní a prospěšná, a která práci jen komplikuje. V rámci tohoto cyklu se procvičuje verbální i neverbální komunikace, asertivní komunikace, aktivní naslouchání a zpětná vazba.
3. Rozvoj týmové spolupráce
Každý tým je tvořen různými funkcemi, které mají svoji důležitou roli. Cílem je seznámit účastníky s jednotlivými rolemi, popsat jejich silné stránky a
důležitost v týmu. Účastníci poznají vzájemné působení jeden na druhého, vzájemný respekt, sílu synergického efektu a budou podněcovány cvičeními
ke vzájemné interakci a kooperaci.
4. Zvládání zátěžových situací, řešení konfliktů, asertivní jednání
Každý konflikt velmi zatěžuje pracovní tým. Účastníci pochopí nejčastější příčiny a styly chování v interpersonálním konfliktu. Jaké jsou jeho složky a
stupně, jak konflikt zvládat a jak mu předcházet. Naučí se asertivnímu jednání a zvládnout verbální útoky v afektu. Odhalí příčiny stresu a jeho zvládnutí.
5. Rozvoj tvořivosti
Účastníci se seznámí s principy tvořivosti a naučí se využívat potenciál tvořivosti všech členů týmu, absolvují cvičení pro produkci originálních
nápadů, podněcování kreativity a odstraňování myšlenkových bariér.